STRIXA Instytut Komunikacji Społecznej jest fundacją realizującą następujące główne cele:

 • DORADZTWO
 • SZKOLENIA
 • MEDIACJE
 • POMOC PRAWNA

Cele te osiąga w szczególności poprzez:

 • działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, doradczą, mediacyjną, arbitrażową,
 • informacyjną, publikacyjną i wydawniczą,
 • poradnictwo obywatelskie,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi
 • i organizacjami międzynarodowymi,
 • prowadzenie:
  • ośrodka mediacyjnego,
  • sądu arbitrażowego,
 • przedsięwzięcia gospodarcze.
 • Działalność Instytutu jest finansowana z następujących źródeł:
 • dochody z majątku fundacji,
 • darowizny, spadki, zapisy,
 • dotacje, subwencje, granty,
 • dochody ze zbiórek oraz imprez publicznych.

W działaniach statutowych Fundację wspomagają pracownicy naukowi – specjaliści w różnych dziedzinach oraz doświadczeni prawnicy-praktycy. Stałe wsparcie prawne zapewnia Instytutowi SYGNA Konsorcjum Kancelarii Prawnych – radcowie prawni Łukasz Wereszczyński, Karolina Kisiel i adwokat Marek Walas, LLM. Prawnicy Konsorcjum specjalizują się m.in. w problematyce związanej z działalnością związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz uczestniczą w instytucjach dialogu społecznego. Doświadczenie zdobyli m.in. doradzając stronie społecznej w licznych negocjacjach porozumień zbiorowych, zawieranych w dużych grupach kapitałowych oraz w wielu sporach zbiorowych.

Dążąc do osiągnięcia głównych celów zawartych w statucie, Fundacja Strixa Instytut Komunikacji Społecznej podejmuje następujące działania:

 • promowanie wśród obywateli i realizowanie idei demokratycznego państwa prawnego, w tym upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji;
 • ułatwianie obywatelom, w tym przede wszystkim osobom ubogim, dostępu do instytucji prawnych w celu ochrony ich dóbr, praw i roszczeń, a w szczególności dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
 • podnoszenie świadomości i kultury prawnej obywateli;
 • promowanie i wspieranie dialogu społecznego między przedstawicielstwami pracowników, w tym związkami zawodowymi i radami pracowników a pracodawcami i ich organizacjami oraz organami władzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • i organami samorządu terytorialnego;
 • popularyzacja i realizacja idei pozasądowego rozstrzygania spraw spornych, wspieranie inicjatyw i działań służących pozasądowemu rozwiązywaniu spraw spornych oraz w sprawach mogących wywołać spór, w szczególności w drodze rokowań, negocjacji, facylitacji, mediacji, koncyliacji i arbitrażu, w których stronami są obywatele, ich organizacje, przedsiębiorcy i ich organizacje oraz partnerzy społeczni, w tym związki zawodowe, pracodawcy i ich organizacje;
 • inicjowanie, promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod rozwiązywania konfliktów w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, szczególnie w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela oraz ochrony praw pracowniczych i związkowych;
 • propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w dostępie do wiedzy o prawie i społeczeństwie;
 • krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie jego instytucji prawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem;
 • działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: reprezentowanie zbiorowych i indywidualnych interesów pracowniczych, działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i aktywizacja społeczna osób niezdolnych do pracy; 
 • współpraca międzynarodowa w zakresie propagowania idei demokratycznego państwa prawnego, dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, przedstawicielstwa pracowników w relacjach z pracodawcami, dialogu społecznego oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i zapobiegania im;
 • wspieranie innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Działalność Fundacji została zaprojektowana na osiąganie szeroko pojętych celów społecznych, a nie zysków, toteż liczymy ze strony środowisk i instytucji na wsparcie zarówno merytoryczne i organizacyjne, jak i finansowe. Dochody pochodzące z grantów, dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów są wykorzystywane na realizację jej celów z poszanowaniem woli przekazujących je podmiotów.